OLEMASOLEVAD HOONED

Olemasolevate hoonete puhul võtame energiakulusid vähendavate meetmete analüüsi aluseks alati kohapealsed tehnosüsteemide ja sisekliima mõõdistused ning eelnevate perioodide energiatarbimised. Keerukamate hoonete puhul koostame hoonest tegelike kuludega vastavusse viidud energiamudelid, mis saavad garantiiks, et kõik tehtud muudatused ja nende mõju nii sisekliimale kui ka energiatarbimisele ja -tootmisele vastavad tulevikus tegelikkusele.

Kuna suuremahuliste investeeringute planeerimisel (näiteks tehnosüsteemide ja energiavarustuse ümber korraldamine) vaatame hoonet ja/või hoonete kompleksi alati tervikuna, siis saame garanteerida, et kõikide lahenduste analüüsil on arvestatud nii energiatarbimise- kui tootmise mõjuteguritega. 

Kõikide energiakulusid vähendavate investeeringute tasuvus sõltub otseselt tarbitava energia ühiku hinnast ja kogusest. Seega tuleb arvestada, et odavama energia ühikuhinna korral võivad muutuda paljud energiatarbimist vähendavad lahendused majanduslikult vähem atraktiivsemaks.

 

 Nordic Energy Solutions OÜ poolt koostatud Töö lõpptulemusena saab Tellija majanduslikult põhjendatud tegevussuunad investeerimisotsuste tegemiseks, energiakulude vähendamiseks ning sisekliima parandamiseks. Sellega välditakse olukordi, kus investeeringute tasuvusajad hakkavad üksteise mõjul pikenema ning paljud head lahendused jäävad tulevikus ellu viimata, kuna eelnevalt on juba tehtud suuremahuline investeering „valesse“ lahendusse.

Usaldusväärsete tulemuste ja nende tehnilis-majandusliku tasuvusanalüüsi põhjal tehtud otsused on garantiiks, et tehtavad investeeringud tagavad tulevikus planeeritud rahalise kokkuhoiu.


Energiamajanduse terviklahendus

- Lähteandmete kogumine;
- Olemasoleva olukorra kaardistamine;
- Parenduslahenduste välja töötamine;
- Tootmisprotsesside juhtidele sisendi andmine ja/või uue energiaallika korral sobivaima töörežiimi leidmiseks;
- Majanduslikud tasuvusanalüüsid ja äriplaani koostamine;
- Lahenduste projekteerimine ja ehitusjuhtimine;
- Finantsvahendite kaasamine lahenduste elluviimisse;
- Energiatarbimise järelmonitooring ja perioodiline tagasiside andmine;


Lühienergiaaudit
 

- Objektiga tutvumine ja visuaalne ülevaatus;
- Analüüs täpsema energiaauditi koostamise vajaduse osas;
- Ettepanekud põhjalikuma auditi kesksete teemade osas;
- Energiamajanduse terviklahenduse läbiviimiseks hinnapakkumise ja tegevuskava koostamine;


Liginullenergiahooned 

Vastavalt aastal 2020 kehtima hakkavatele nõuetele peavad renoveeritavad hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele ehk energiatõhususklassile A. Vastava taseme saavutamiseks vajalike lahenduste välja töötamine.


Taastuvenergiallikad

Taastuvenergiaallikate lisamise tehniliste lahenduste välja töötamine ja nende tasuvusanalüüsid.


Energiakaubanduse konsultatsioonid

Kliendi nõustamine energiaühistute ja taastuvenergiaallikate toodangu kõige kasumlikumaks kasutamiseks.


Energiamajandusarengukavad

Energiamajandusarengukavade välja töötamine ja kliendi nõustamine energiamüügi ettevõtetega läbirääkimisel saavutamaks parimad energia ostutingimused.


Sisekliima monitooring

Sisekliima parameetrite mõõdistamine ja nende analüüs erinevatele mugava sisekliima normidele vastavuse osas. Ettepanekud sisekliima parandamiseks.

Mõõdistatavad parameetrid:
- Temperatuur;
- Suhteline õhuniiskus;
- Süsihappegaasi (CO2) sisaldus ruumiõhus ehk inimestest põhjustatud õhusaaste;
- Valgustugevus;
- Müra; 


Termograafia ja hoone õhupidavuse kontroll

Termografeerimise abil saab hinnata hoone soojuspidavust ning selle kitsaskohti. Tulevad välja külmasillad ja õhulekkekohad, mis tihtipeale moodustavad märkimisväärse osa soojuskadudest. Termografeerimine on alati otstarbekas läbi viia enne välispiirete viimistlust ehitatavas hoones ning enne ja peale renoveerimist olemasolevas hoones, et avastada suurimad soojuskao allikad ning kontrollida nende kadumist peale parandusmeetmete elluviimist.

Termografeerimine on väga hea moodus ilma suuremate lisatöödeta (konstruktsioonde avamine, ruumide ja süsteemide tühjendamine, tootmise seisma panemine, jne) esialgseks hinnanguks välispiirete ja tehniliste süsteemide töö kohta, mille põhjal saab teha parandusi energiatõhususe tõstmiseks.

Hoone õhupidavus iseloomustab hoonesse läbi piirete ebatiheduste jõudva õhu hulga kogust. Selliselt toimiv õhu liikumine ei ole kontrollitav ega juhitav ega oma hoone seisukohast positiivseid omadusi. Hoone õhupidavuse  näitaja (õhulekkearv q50) mõjutab hoone sisekliima kujunemist, niiskustehnilisi näitajaid ja energiatõhusust. 


Energiamärgise väljastamine

Olemasolevale hoonele väljastatakse kaalutud energiaerikasutuse klass (KEK).

KEKi väljastamiseks vajalikud andmed: eelnevate perioodid energiatarbimine, kasutatavad energiakandjad, hoone köetav pind. pinna suurust.