PLANEERITAVAD HOONED

Hindamaks erinavate lahenduste mõju planeeritavate hoonete tulevastele energiakuludele ning sisekliimale, koostatakse hoonest arhitektuursete projektide põhjal dünaamilised energiamudelid. Saadud tulemuste põhjal teostatakse põhjalikud tehnilis-majanduslik tasuvusanalüüsid, et leida majanduslikult kõige mõistlikumad lahendused nii tulevaste jooksvate kulude kui ehitusmaksumuse osas. Arvesse võetakse kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid määruseid, standardeid ning mugava sisekliima norme.

Dünaamilised arvutussimulatsioonid, mis vaatlevad näiteks tulevase sisekliima parameetreid, tehnosüsteemide vajalikke võimsusi, hoone energiatarbimisi jm, teostatakse valideeritud tarkvaraga. Kasutatav tarkvara IDA-Indoor Climate and Energy 4.6 (EQUA) ja arvutusmeetod vastab nii „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ määruse nõuetele kui ka Euroopa Liidu standardi EVS-EN ISO 13790:2008 „Thermal performance of buildings- Calculation of energy use for space heating and cooling“ poolt toodud kõrgeimale tasemele.

Põhjalik analüüs ja usaldusväärne lõpptulemus saab baseeruda ainult usaldusväärsetel lähteandmetel.

Arvestades erinevate süsteemide ja nende osade energiatarbimistega, hoonete ja nende osade kasutuskorraga ning Tellija tulevikuplaanidega võib analüüsi detailsuse tase olla süsteemiti erinev, kuid parima lahenduse saamiseks tuleks kindlasti vaadata kogu hoonet ja energiavarustust tervikuna.


Tulevane energiatarbimine ja sisekliima

- Energiatarbimiste määramine erinevate tehnosüsteemide ja välispiirete lahenduste korral;
- Tulevase sisekliima vastavuse kontroll erinevatele mugava sisekliima normidele erinevate tehnosüsteemide ja välispiirete lahenduste korral;
- Erinevate lahenduste tehnilis-majanduslikud analüüsid Tellijat huvitava energiatõhususklassi saavutamiseks (näiteks Energiatõhususklass A saavutamiseks vajalike parenduste maksumus võrdluses energiatõhususklassiga C (ehitusloa piir))
- Hoone energiatõhususklassi tõstmiseks vajalike invsteeringute jaoks finantsvahendite kaasamine;
- Tellija nõustamine ja/või esinidamine projekteerimis- ja ehituskoosolekutel energiatõhususe ja tulevase sisekliima lahenduste osas;
- Tellija nõustamine erinevate kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemide liikide osas ning eeliste ja puuduste välja toomine erinevate tootjate seadmete korral;
- Energiamajandusarengukava välja töötamine arvestades Tellija tulevikuplaanide hoonega või hoonete kompleksiga;
- Tehnilis-majanduslikud tasuvusanalüüsid erinevatele energiavarustuslahendustele, et valida välja just Teie hoonele / hoonekompleksile kõige kasumlikum ja/või anda sisend läbirääkimisteks võrguettevõttega;


Eriosade projekteerimine

- Küttesüsteemide projekteerimine;
- Jahutussüsteemide projekteerimine;
- Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine;
- Suitsutõrjesüsteemide projekteerimine;
- Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine;
- Tugevvoolu projekteerimine;


Taastuvenergiaallikad

Planeeritavatele arendustele taastuvenergiallikate paigaldamise tehnilis-majanduslike analüüside teostamine.

Soojusallika valikul tuleb lähtuda kahest peamisest kriteeriumist. Esiteks, et ta tagaks vajalikud tingimused objektile mida ta peab teenindama ja planeeritava lahenduse majanduslik otstarbekus. Pidev tehnoloogia areng toob turule üha rohkem erinevaid soojustootmise lahendusi, näiteks erinevad soojuspumplahendused, erinevad katlad, erinevatel kütustel põhinevad koostootmisjaamad ja palju muud. Kõikidel lahendustel on oma plussid ja miinused milledega tuleb arvestada parima soojusallika leidmisel.

Majanduslikult otstarbekaima soojusallika valik on tänapäeva pidavalt muutuvate energiakandjate hindade juures küllaltki keeruline. Arvestada tuleb nii Teile sobiva alginvesteeringuga, tulevaste jooksvate kuludega, energiakandjate hinnamuutustega, vastavalt soojusallikale ka erinevate toetustega (nt. koostootmisjaamade puhul), ja palju muuga. Võttes veel arvesse, et vastavalt vaadeldava perioodi pikkusele on parim lahendus erinev, siis kujunebki antud valikust küllaltki keerukas protsess mitmete kriteeriumitega. Parima lahenduse leidmiseks on aga see protsess vältimatu ning suurte energiatarbimiste juures alati kasulik läbi viia.


Sisekliima analüüsid

Sisekliima simualtsioonide eesmärgiks on hinnata planeeritava hoone tulevast sisekliimat erinevate modellatsioonide kaudu. Kuna planeeritava hoone korral ei ole võimalik mõõta sisekliima tingimusi, siis tuleb seda hinnata hoone kuju, asukoha, kasutusotstarbe ja muude parameetrite põhjal, et garanteerida mugav sisekliima hoone kasutusel.

Tänapäevaste hoonete korral kus on kasutusel suured klaaspinnad, arhitektuurselt keeruka kujuga hooneosad ja ruumid, kõrged aatriumid ning saalid, erinevat tüüpi päikesevarjestused, ja muud sarnast ei ole võimalik hinnata tulevast sisekliimat adekvaatselt lihtsustatud meetoditel. Erinevate modellatsioonide tulemuste põhjal saame hinnata nii tulevast sisekliimat kui optimeerida planeeritavaid tehnosüsteeme. See võimaldab vajadusel teha muudatusi alles planeeritava hoone projektis ning installeerida sisekliimat tagavad süsteemid mõistliku hinnaga.


Energiamärgise väljastamine

Arvutusliku energiamärgise väljastamine koos ettepanekutega energiatarbimise ja/või alginvesteeringu vähendamiseks.

Arvutuslik energiamärgis on dokument, mis väljastatakse projekteeritavale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus (Ehitusseadusest §3). Alates 1. juuni 2009 on kohustuslik esitada arvutuslik energiamärgis ehitusloa taotlemisel ehitusprojekti koosseisus.

Arvutuslik energiamärgis on küllaltki uus nõue ehitusseaduses, mistõttu on turul endiselt liikvel palju märgiseid, mis ei ole väljastatud vastavalt või selle arvutusmetoodika ei vasta Majandus- ja taristuministri määruses 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ toodud nõuetele. Meie eesmärgiks on pakkuda usaldusväärset energiamärgist kasutades selleks profesionaalset tarkvara ning eriala spetsialiste, et keegi ei saaks kahelda tulemuste õigsuses.