RESSURSITÕHUSUSE KAARDISTUS:

Ressursitõhususe kaardistus on esimene samm enne ressursiauditit. Selle käigus teostatakse kompleksi energia ja ressursside ülevaade ning kaardistatakse suurima säästupotentsiaaliga valdkonnad, süsteemid ja tootmisprotsesside osad ning muud kitsaskohad, milledega minnakse detailideni ressursiauditi etapis.

Ressursitõhususe kaardistamise otsesed ja kaudsed tulud:

-          Kokkuhoitud kulude arvelt kasumi suurendamine;
-          Ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ja ressursijuhtimisest;
-          Ettevõtte maine tõstmine rohelise mõtteviisi arvelt;
-          Ettevõtte ökoloogilise jalajälje vähendamine;
-          Eeldused riiklikele toetusmeetmetele kandideerimiseks (nt. Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK));


RESSURSIAUDIT:

Ressursiauditi eesmärk on anda tööstusettevõttele terviklik tegevuskava kulude vähendamiseks sama tooteühiku kohta ehk saavutada kulutõhusaim toimimine.

Ressursiaudit võtab arvesse ressursitõhususe kaardistuse tulemustena leitud kõige potentsiaalsemad kulude kokkuhoiu kohad erinevate ressurside osas. Koostöös eriala spetsialistidega teostatakse põhjalikud tehnilis-majandusliku analüüsid erinavatele meetmetele. Ressursiauditi peamine ülesanne on vaadata kõikide ressursside kasutamise koostoimimist ning nende kombinatsioonidest leida majanduslikult kõige mõistlikum lahendus tootmiskulude vähendamiseks.

Koostöös ettevõtte juhtidega ning vajadusel kaasates eksperdid väljaspoolt leiame sobivaima terviklahenduse kogukulude vähendamiseks. Töö käsitleb ja arvestab nende koosmõju minimaalselt alljärgnevates valdkondades:

-          tootmiseks kuluv energia;
-          materjali ja toorme kasutus;
-          tootmistehnoloogia;
-          inimressursi kasutus;
-          seadmete ja abivahendite vastavus parimale võimalikule tehnoloogiale;
-          tootmisliinide automatisserimine ja/või selle toimivus;
-          jäätmekäitluse ja võimalik taaskasutus;
-          ja teised tootmises kasutatavad ressurssid;

Arvestades ressursside kasutust ning osakaalu kõikidest kuludest, võib analüüsi detailsuse tase olla ressursiliikide kaupa erinev, kuid parima lõpptulemuse saamiseks tuleb kindlasti vaadata kogu tööstuskompleksi tervikuna.