Objekt:     AEROC JÄMERA TOOTMISKOMPLEKS KUNDAS   
Tellija:       Aeroc Jämera AS 

Teostatud tegevused:

 • Hoonete ja tootmisprotsessida energiakulude analüüs
 • Hinnang soojusenergia tarbimisele ja tootmisele
 • Parenduslahenduste välja töötamine koos tehnilis-majanduslike analüüsidega

    

    

Objekt:     LOODE 35, TAPA asuv KAITSEVÄE 1. Jv.Br. LINNAK   

Teostatud tegevused:

 • Linnaku energiamajanduse arengukava koostamine järgnevaks kümneks aastaks. Arvestades:
  - olemasolevate hoonete energiatarbimistega;
  - planeeritavate olemasolevate hoonete renoveerimistega;
  - planeeritavate juurdeehitatavate hoonete tulevaste energiatarbimistega erinevates etappides;
  - taastuvenergiaallikate lisamisega; 
 • Tulevaste aastaste energiakulude välja toomine erinevate energiavarustuse lahenduste korral
 • Majanduslikult kõige optimaalsema energiavarustuse lahenduse välja toomine

     

  


Objekt:     TARTU ÜLIKOOLI TEHNOLOOGIAINSTITUUT
Tellija:       Tartu Ülikool 
Netopind:   u. 8 900 m2

Teostatud tegevused:
 
 • Hoone energiakulude kaardistus ja hinnang sisekliimale ning tehnosüsteemide tööle
 • Parenduslahenduste välja töötamine ja tehnilis-majanduslikud analüüsid:
  - sisekliima parandamiseks;
  - energiatarbe vähendamiseks;
  - energia tootmiseks ja ostmiseks soodsamatel tingimustel;

      

   

Objekt:     TOOTMISKOMPLEKS KUNDA NORDIC TSEMENT AS 
Tellija:       Kunda Nordic Tsement AS

Teostatud tegevused:

 • Tootmis- ja administratiivhoonete energiakulude analüüs
 • Parenduslahenduste välja töötamine koos tehnilis-majanduslike analüüsidega:
  - nõutud sisekliima tagamiseks;
  - energiatarbe vähendamiseks;
  - energia tootmiseks ja ostmiseks soodsamatel tingimustel;
 
 

  


Objekt:     TAMMSAARE ÄRIKESKUS
Tellija:      Tammsaare Ärikeskus OÜ
Netopind:  u.  27 000 m2

Teostatud tegevused:

 • Hoone energiakulude kaardistus hoone osade ja tehnosüsteemide kaupa
 • Hoone sisekliima kaardistus suvisel ja talvisel perioodil koos dünaamilise energiamudeli põhjal teostatud parenduslahendustega
 • Parenduslahenduste välja töötamine koos tehnilis-majanduslike analüüsidega:
  - sisekliima parandamiseks;
  - energiatarbimise vähendamiseks;
  - energia tootmiseks ja ostmiseks soodsamatel tingimustel;
  - hoone targema juhtimis- ja jälgimissüsteemi teostamiseks lähteülesande koostamine; 

 

Objekt:     BÜROOHOONE - Sõpruse pst 193, Tallinn
Tellija:      Eesti Telekom AS
Netopind:  u.  5 400 m2

Teostatud tegevused:

 • Hoone olemasolevate tehnosüsteemide ja sisekliima kaardistus ja analüüs
 • Dünaamilise energiamudeli põhjal leitud parenduslahendused
  - jahutuskoormustele ja -süsteemidele;
  - ventilatsioonisüsteemidele;
  - külmavarustuste muutmiseks; 
 • Parenduslahenduste projekteerimine

 

Objekt:     HESBURGERI RESTORAN
Tellija:      Caverion OÜ
Netopind:  u.  500 m2

Teostatud tegevused:

 • Dünaamilise energiamudeli põhjal teostatud simulatsioonide põhjal lahenduste leidmine:
  - jahutuskoormuste vähendamiseks;
  - maksimaalselt mugava sisekliima tagamiseks;
  - arvestades hoone eriti suurt jahutuskoormust pinna ühiku kohta tehnosüsteemide jaotus- ja juhtimispõhimõtete välja töötamine prioriseerides mugava sisekliima tagamist võimalikult pikal perioodil aastast;
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ning energiavarustuse projekteerimine

 

  


Objekt:     MÜÜGIESINDUS PÄRNUS - AS FEB
Tellija:      AS FEB
Netopind:  u.  2 300 m2

Teostatud tegevused:

 • Olemasoleva VRV tüüpi soojuspumpadel põhineva kütte- ja jahutussüsteemi ülevaatus ja ekspertiis
 • Olemasoleva süsteemi ümberprojekteerimine
 • VRV süsteemi jaotustorustiku ja automaatika ümberehituse projektijuhtimine

 

 


Objekt:     APARAADITEHASE KULTUURILINNAK
Tellija:      ABC Kinnisvarateenuste OÜ
Kogupind:  u.  14 000 m2

Teostatud tegevused:

 • Olemasoleva peahoone kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüteemide kaardistamine ja analüüs
 • Dünaamilise energiamudeli põhjal leitud parenduslahendused:
  - jahutussüsteemide vajalikkusele;
  - jahutuskoormuste vähendamiseks;
  - vajamineva jahutusvõimsuse tagamiseks ventilatsioonisüsteemidega; 
 • Tervikliku soojusvarustuse arengukava välja töötamine, vastavalt Tellija plaanidele olemasolevaid linnaku hooneid kasutusele võtta ja renoveerida, majanduslike tasuvusanalüüside teostamine

 

Objekt:     TOOTMISHOONE - O-I PRODUCTION ESTONIA
Tellija:      O-I Production Estonia AS

Teostatud tegevused:

 • Tasuvusanalüüside teostamine elektri ja/või soojuse tootmiseks uue tootmisliini jääksoojusest
 • Tekkivale jääkenergiale majanduslikult kõige optimaalsema lahenduse leidmine

 


Objekt:    BÜROOHOONE - Sõle 14, Tallinn
Tellija:      Eesti Telekom AS
Netopind:  u.  3 100 m2

Teostatud tegevused:

 • Hoone olemasolevate tehnosüsteemide ja sisekliima kaardistus ja analüüs
 • Dünaamilise energiamudeli põhjal leitud parenduslahendused:
  - jahutuskoormuste vähendamiseks
  - jahutussüsteemidele;
  - ventilatsioonisüsteemidele; 
 • Parenduslahenduste projekteerimine
 
 


Objekt:
     TOOTMISKOMPLEKS - ESTONIAN CELL AS
Tellija:      Estonian Cell AS

Teostatud tegevused:

 • Tootmisprotsesside elektrienergia bilansside määramine
 • Tootmisprotsesside soojusenergia bilansside määramine suurimate tarbijate kaupa
 • Olemasoleva jääksoojuse kasutamise lahenduse korral tekkiva kasuliku jääksoojuse koguse määramine ning ettepanekud uute lahenduste kasutusele võtmiseks

 

Objekt:    TALLINNA LINNAVALITSUSE ESINDUSHOONE
Tellija:      Tallinna Linnakantselei
Netopind:  u.  7 800 m2

Teostatud tegevused:

 • Hoone olemasolevate tehnosüsteemide ja sisekliima kaardistus ja analüüs
 • Dünaamilise energiamudeli põhjal leitud parenduslahendused:
  - jahutuskoormuste vähendamiseks
  - jahutussüsteemidele (arvestades tüüpi ja juhtimispõhimõtteid);
  - ventilatsioonisüsteemidele; 
 • Lähteülesande koostamine kütte-, ventilatsiooni-, jahutus- ja automaatikasüsteemide projekteerimiseks
 
 


Objekt:     KESKKONNAINSPEKTSIOONI KESKBÜROO
Tellija:      Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Netopind:  u.  1 800 m2

Teostatud tegevused:

 • Hoone olemasolevate tehnosüsteemide ja sisekliima kaardistus ja analüüs
 • Dünaamilise energiamudeli põhjal leitud parenduslahendused:
  - jahutuskoormuste vähendamiseks
  - jahutussüsteemidele;
 • Arvutusliku energiamärgise väljastamine